<xmp id="kmuqk"><nav id="kmuqk"></nav>
 • <dd id="kmuqk"><optgroup id="kmuqk"></optgroup></dd>
  地藏經

  地藏經全文,地藏經讀誦,地藏經講解,地藏菩薩本愿經,讀地藏經的好處,地藏經注音

  地藏經注音(卷下)

  admin2021-03-217201

  地藏菩薩本愿經卷下

   

  jiào liànɡ bù shī ɡōnɡ dé yuán pǐn dì shí

  校量布施功德緣品第十 

   

  ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , chénɡ fó wēi shén , cónɡ

  爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 承 佛 威 神 , 從 

  zuò ér qǐ , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán : shì zūn , wǒ

  座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言?。?世 尊 , 我

  ɡuān yè dào zhònɡ shēnɡ ,jiào liànɡ bù shī ,yǒu qīnɡ yǒu zhònɡ ,

  觀 業 道 眾 生 ,?!×俊〔?施 ,有 輕 有 重,

  yǒu yī shēnɡ shòu fú,yǒu shí shēnɡ shòu fú,yǒu bǎi shēnɡ

  有 一 生 受 福 , 有 十 生 受 福 , 有 百 生 

  qiān shēnɡ shòu dà fú lì zhě 。 shì shì yún hé ,wéi yuàn

  千 生 受 大 ?!±≌??!∈恰∈隆≡啤『?, 唯 愿 

  shì zūn wèi wǒ shuō zhī 。

  世 尊 為 我 說 之 。

  ěr shí fó ɡào dì zànɡ pú sà : wú jīn yú dāo lì tiān ɡōnɡ

  爾 時 佛 告 地 藏 菩 薩 : 吾 今 于 忉 利 天 宮 

  yī qiè zhònɡ huì , shuō yán fú tí bù shī jiào liànɡ ɡōnɡ

  一 切 眾 會 , 說 閻 浮 提 布 施 較 量 功 

  dé qīnɡ zhònɡ , rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú wèi rǔ shuō 。

  德 輕 重 , 汝 當 諦 聽 , 吾 為 汝 說 。

  dì zànɡ bái fó yán : wǒ yí shì shì , yuàn yào yù wén 。

  地 藏 白 佛 言?。?我 疑 是 事 , 愿 樂 欲 聞 。

  fó ɡào dì zànɡ pú sà : nán yán fú tí , yǒu zhū ɡuó wánɡ

  佛 告 地 藏 菩 薩 : 南 閻 浮 提 , 有 諸 國 王 

  、 zǎi fǔ dà chén 、 dà zhǎnɡ zhě 、 dà chà lì 、 dà pó

  、 宰 輔 大 臣 、 大 長 者 、 大 剎 利 、 大 婆

  luó mén děnɡ,ruò yù zuì xià pín qiónɡ,nǎi zhì lónɡ cán yīn

  羅 門 等 , 若 遇 最 下 貧 窮 , 乃 至 癃 殘 喑 

  yǎ , lónɡ chī wú mù , rú shì zhǒnɡ zhǒnɡ bù wán jù zhě 。

  啞 , 聾 癡 無 目 , 如 是 種 種 不 完 具 者 。

  shì dà ɡuó wánɡ děnɡ yù bù shī shí , ruò nénɡ jù dà cí bēi

  是 大 國 王 等 欲 布 施 時 , 若 能 具 大 慈 悲 

  xià xīn hán xiào , qīn shǒu biàn bù shī , huò shǐ rén shī ,

  下 心 含 笑 , 親 手 遍 布 施 , 或 使 人 施,

  ruǎn yán wèi yù , shì ɡuó wánɡ děnɡ suǒ huò fú lì , rú bù

  軟 言 慰 喻 , 是 國 王 等 所 獲 福 利 , 如 布

  shī bǎi hénɡ hé shā fó ɡōnɡ dé zhī lì 。 hé yǐ ɡù 。 yuán

  施 百 恒 河 沙 佛 功 德 之 利 。 何 以 故 。 緣 

  shì ɡuó wánɡ děnɡ ,yú shì zuì pín jiàn bèi jí bù wán jù zhě

  是 國 王 等 , 于 是 最 貧 賤 輩 及 不 完 具 者 

  , fā dà cí xīn ,shì ɡù fú lì yǒu rú cǐ bào。 bǎi qiān shēnɡ

  , 發 大 慈 心 , 是 故 福 利 有 如 此 報?!“佟∏А∩?/p>

  zhōnɡ , chánɡ dé qī bǎo jù zú , hé kuànɡ yī shí shòu yònɡ。

   中 , ?!〉?七 寶 具 足 , 何 況 衣 食 受 用 。

  fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

  復 次 地 藏?。?若 未 來 世 , 有 諸 國 王 , 至 

  pó luó mén děnɡ ,yù fó tǎ sì ,huò fó xínɡ xiànɡ ,nǎi zhì

  婆 羅 門 等 , 遇 佛 塔 寺 , 或 佛 形 像 , 乃 至

  pú sà shēnɡ wén pì zhī fó xiànɡ , ɡōnɡ zì yínɡ bàn ɡònɡ yǎnɡ

  菩 薩 聲 聞 辟 支 佛 像 , 躬 自 營 辦 供 養 

  bù shī 。 shì ɡuó wánɡ děnɡ , dānɡ dé sān jié wéi dì shì shēn

  布 施?!∈恰⊥酢〉取?, 當 得 三 劫 為 帝 釋 身 

  , shòu shènɡ miào lè 。 ruò nénɡ yǐ cǐ bù shī fú lì , huí

  , 受 勝 妙 樂 。 若 能 以 此 布 施 福 利 , 回 

  xiànɡ fǎ jiè , shì dà ɡuó wánɡ děnɡ , yú shí jié zhōnɡ ,

  向 法 界 , 是 大 國 王 等 , 于 十 劫 中 , 

  chánɡ wéi dà fàn tiān wánɡ 。

  ?!椤〈?梵 天 王 。

  fù cì dì zànɡ : ruò wèi lái shì , yǒu zhū ɡuó wánɡ , zhì

  復 次 地 藏?。?若 未 來 世 , 有 諸 國 王 , 至 

  pó luó mén děnɡ , yù xiān fó tǎ miào , huò zhì jīnɡ xiànɡ ,

  婆 羅 門 等 , 遇 先 佛 塔 廟 , 或 至 經 像 ,

  huǐ huài pò luò ,nǎi nénɡ fā xīn xiū bǔ 。shì ɡuó wánɡ děnɡ

  毀 壞 破 落 , 乃 能 發 心 修 補 。 是 國 王 等 

  , huò zì yínɡ bàn , huò quàn tā rén ,nǎi zhì bǎi qiān rén

  , 或 自 營 辦 , 或 勸 他 人 , 乃 至 百 千 人 

  děnɡ bù shī jié yuán。shì ɡuó wánɡ děnɡ,bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ

  等 布 施 結 緣?!∈恰⊥酢〉取?, 百 千 生 中

  chánɡ wéi zhuǎn lún wánɡ shēn。rú shì tā rén tónɡ bù shī zhě,

  常 為 轉 輪 王 身?!∪?是 他 人 同 布 施 者 ,

  bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi xiǎo ɡuó wánɡ shēn ɡènɡ nénɡ yú

  百 千 生 中 ?!椤⌒ ⊥酢∩?,更 能 于

  tǎ miào qián, fā huí xiànɡ xīn 。rú shì ɡuó wánɡ nǎi jí zhū

  塔 廟 前, 發 回 向 心?!∪?是 國 王 乃 及 諸

  rén , jìn chénɡ fó dào , yǐ cǐ ɡuǒ bào wú liànɡ wú biān 。

  人 , 盡 成 佛 道 , 以 此 果 報 無 量 無 邊 。

  fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí pó

  復 次 地 藏?。?未 來 世 中 , 有 諸 國 王 及 婆

  luó mén děnɡ , jiàn zhū lǎo bìnɡ jí shēnɡ chǎn fù nǚ , ruò

  羅 門 等 , 見 諸 老 病 及 生 產 婦 女 , 若

  yī niàn jiān , jù dà cí xīn , bù shī yī yào yǐn shí wò jù

  一 念 間 , 具 大 慈 心 , 布 施 醫 藥 飲 食 臥 具

  , shǐ lìnɡ ān lè 。 rú shì fú lì zuì bù sī yì , yī

  , 使 令 安 樂 。 如 是 福 利 最 不 思 議 , 一

  bǎi jié zhōnɡ chánɡ wéi jìnɡ jū tiān zhǔ , èr bǎi jié zhōnɡ

  百 劫 中 ?!椤簟【?天 主 , 二 百 劫 中 

  chánɡ wéi liù yù tiān zhǔ , bì jìnɡ chénɡ fó , yǒnɡ bú duò

  ?!椤×∮?天 主 , 畢 竟 成 佛 , 永 不 墮 

  è dào ,nǎi zhì bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ ,ěr bù wén kǔ shēnɡ。

  惡 道 , 乃 至 百 千 生 中 , 耳 不 聞 苦 聲。

  fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu zhū ɡuó wánɡ jí

  復 次 地 藏?。?若 未 來 世 中 , 有 諸 國 王 及

  pó luó mén děnɡ ,nénɡ zuò rú shì bù shī , huò fú wú liànɡ

  婆 羅 門 等 , 能 作 如 是 布 施 , 獲 福 無 量 

  。ɡènɡ nénɡ huí xiànɡ ,bú wèn duō shǎo ,bì jìnɡ chénɡ fó ,

  。 更 能 回 向 , 不 問 多 少 , 畢 竟 成 佛 ,

  hé kuànɡ shì fàn zhuǎn lún zhī bào。 shì ɡù dì zànɡ, pǔ

  何 況 釋 梵 轉 輪 之 報?!∈恰」?地 藏 , 普

  quàn zhònɡ shēnɡ dānɡ rú shì xué 。

  勸 眾 生 當 如 是 學 。

  fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò shàn nán zǐ shàn nǚ

  復 次 地 藏?。?未 來 世 中 , 若 善 男 子 善 女

  rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn , máo fā shā chén

  人 , 于 佛 法 中 , 種 少 善 根 , 毛 發 沙 塵 

  děnɡ xǔ , suǒ shòu fú lì , bù kě wéi yù 。

  等 許 , 所 受 福 利 , 不 可 為 喻 。

  fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

  復 次 地 藏?。?未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

  nǚ rén , yù fó xínɡ xiànɡ 、 pú sà xínɡ xiànɡ 、 pì zhī fó

  女 人 , 遇 佛 形 像 、 菩 薩 形 像 、 辟 支 佛

  xínɡ xiànɡ 、zhuǎn lún wánɡ xínɡ xiànɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ dé

  形 像 、 轉 輪 王 形 像 , 布 施 供 養 得

  wú liànɡ fú , chánɡ zài rén tiān shòu shènɡ miào lè 。 ruò

  無 量 福 , ?!≡凇∪恕√臁∈堋佟∶睢?。 若

  nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè , shì rén fú lì bù kě wéi yù 。

  能 回 向 法 界 , 是 人 福 利 不 可 為 喻 。

  fù cì dì zànɡ : wèi lái shì zhōnɡ , ruò yǒu shàn nán zǐ shàn

  復 次 地 藏?。?未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善 

  nǚ rén , yù dà chénɡ jīnɡ diǎn , huò tīnɡ wén yī jì yī jù

  女 人 , 遇 大 乘 經 典 , 或 聽 聞 一 偈 一 句

  , fā yīn zhònɡ xīn , zàn tàn ɡōnɡ jìnɡ ,bù shī ɡònɡ yǎnɡ。

  , 發 殷 重 心 , 贊 嘆 恭 敬 , 布 施 供 養 。

  shì rén huò dà ɡuǒ bào , wú liànɡ wú biān 。 ruò nénɡ huí

  是 人 獲 大 果 報 , 無 量 無 邊?!∪簟∧堋』亍?/p>

  xiànɡ fǎ jiè , qí fú bù kě wéi yù 。

  向 法 界 , 其 福 不 可 為 喻 。

  fù cì dì zànɡ :ruò wèi lái shì zhōnɡ ,yǒu shàn nán zǐ shàn

  復 次 地 藏?。?若 未 來 世 中 , 有 善 男 子 善 

  nǚ rén , yù fó tǎ sì , dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 xīn zhě bù

  女 人 , 遇 佛 塔 寺 , 大 乘 經 典?!⌒隆≌摺〔?/p>

  shī ɡònɡ yǎnɡ ,zhān lǐ zàn tàn ,ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ 。ruò yù

  施 供 養 , 瞻 禮 贊 嘆 , 恭 敬 合 掌?!∪簟∮?/p>

  ɡù zhě , huò huǐ huài zhě , xiū bǔ yínɡ lǐ , huò dú fā

  故 者 , 或 毀 壞 者 , 修 補 營 理 , 或 獨 發

  xīn , huò quàn duō rén tónɡ ɡònɡ fā xīn 。rú shì děnɡ bèi ,

  心 , 或 勸 多 人 同 共 發 心?!∪?是 等 輩,

  sān shí shēnɡ zhōnɡ chánɡ wéi zhū xiǎo ɡuó wánɡ , tán yuè

  三 十 生 中 ?!椤≈T 小 國 王 , 檀 越

  zhī rén ,chánɡ wéi lún wánɡ , hái yǐ shàn fǎ jiào huà zhū

  之 人, ?!椤≥啞⊥酢?, 還 以 善 法 教 化 諸

  xiǎo ɡuó wánɡ 。fù cì dì zànɡ :wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu

  小 國 王 。復 次 地 藏?。?未 來 世 中 , 若 有

  shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ suǒ zhǒnɡ shàn ɡēn

  善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 所 種 善 根

  ,huò bù shī ɡònɡ yǎnɡ , huò xiū bǔ tǎ sì , huò zhuānɡ lǐ

  , 或 布 施 供 養 , 或 修 補 塔 寺 , 或 裝 理

  jīnɡ diǎn , nǎi zhì yī máo yī chén , yī shā yī dī 。

  經 典 , 乃 至 一 毛 一 塵 , 一 沙 一 渧 。

  rú shì shàn shì , dàn nénɡ huí xiànɡ fǎ jiè ,

  如 是 善 事 , 但 能 回 向 法 界 ,

  shì rén ɡōnɡ dé , bǎi qiān shēnɡ zhōnɡ shòu shànɡ miào lè。

  是 人 功 德 , 百 千 生 中 受 上 妙 樂 。

  rú dàn huí xiànɡ zì jiā juàn shǔ , huò zì shēn lì yì ,

  如 但 回 向 自 家 眷 屬 , 或 自 身 利 益 ,

  rú shì zhī ɡuǒ , jí sān shēnɡ shòu lè ,shě yī dé wàn bào。

  如 是 之 果 , 即 三 生 受 樂 , 舍 一 得 萬 報 。

  shì ɡù dì zànɡ , bù shī yīn yuán , qí shì rú shì 。

  是 故 地 藏 , 布 施 因 緣 , 其 事 如 是 。

   

  dì shén hù fǎ pǐn dì shí yī

  地神護法品第十一

   

  ěr shí jiān láo dì shén bái fó yán : shì zūn ,wǒ cónɡ xī

  爾 時 堅 牢 地 神 白 佛 言?。?世 尊 , 我 從 昔

  lái zhān shì dǐnɡ lǐ wú liànɡ pú sà mó hē sà ,jiē shì dà

  來 瞻 視 頂 禮 無 量 菩 薩 摩 訶 薩 , 皆 是 大

  bù kě sī yì shén tōnɡ zhì huì,ɡuǎnɡ dù zhònɡ shēnɡ。shì dì

  不 可 思 議 神 通 智 慧 , 廣 度 眾 生?!∈恰〉?/p>

  zànɡ pú sà mó hē sà , yú zhū pú sà shì yuàn shēn zhònɡ ,

  藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 于 諸 菩 薩 誓 愿 深 重 ,

  shì zūn ,shì dì zànɡ pú sà yú yán fú tí yǒu dà yīn yuán

  世 尊 , 是 地 藏 菩 薩 于 閻 浮 提 有 大 因 緣 

  。 rú wén shū 、 pǔ xián 、 ɡuān yīn 、 mí lè , yì huà

  。 如 文 殊 、 普 賢 、 觀 音 、 彌 勒 , 亦 化 

  bǎi qiān shēn xínɡ,dù yú liù dào,qí yuàn shànɡ yǒu bì jìnɡ

  百 千 身 形 , 度 于 六 道 ,其 愿 尚 有 畢 竟 

  。shì dì zànɡ pú sà jiào huà liù dào yī qiè zhònɡ shēnɡ,suǒ

  。 是 地 藏 菩 薩 教 化 六 道 一 切 眾 生 , 所 

  fā shì yuàn jié shù , rú qiān bǎi yì hénɡ hé shā 。

  發 誓 愿 劫 數 , 如 千 百 億 恒 河 沙 。

  shì zūn,wǒ ɡuān wèi lái jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,yú suǒ zhù

  世 尊 , 我 觀 未 來 及 現 在 眾 生 , 于 所 住 

  chù , yú nán fānɡ qīnɡ jié zhī dì , yǐ tǔ shí zhú mù zuò

  處 , 于 南 方 清 潔 之 地 , 以 土 石 竹 木 作 

  qí kān shì,shì zhōnɡ nénɡ sù huà,nǎi zhì jīn yín tónɡ tiě,

  其 龕 室 , 是 中 能 塑 畫 , 乃 至 金 銀 銅 鐵,

  zuò dì zànɡ xínɡ xiànɡ,shāo xiānɡ ɡònɡ yǎnɡ,zhān lǐ zàn tàn

  作 地 藏 形 像 , 燒 香 供 養 , 瞻 禮 贊 嘆

  。shì rén jū chù,jí dé shí zhǒnɡ lì yì 。hé děnɡ wéi shí:

  。是 人 居 處 , 即 得 十 種 利 益 。 何 等 為 十:

  yī zhě 、 tǔ dì fēnɡ rǎnɡ ; èr zhě 、 jiā zhái yǒnɡ ān ;

  一 者 、 土 地 豐 壤??; 二 者 、 家 宅 永 安 ;

  sān zhě 、xiān wánɡ shēnɡ tiān ;sì zhě 、xiàn cún yì shòu ;

  三 者 、 先 亡 生 天??; 四 者 、 現 存 益 壽??;

  wǔ zhě 、 suǒ qiú suì yì ; liù zhě 、 wú shuǐ huǒ zāi ;

  五 者 、 所 求 遂 意 ; 六 者 、 無 水 火 災??;

  qī zhě 、 xū hào pì chú ; bā zhě 、 dù jué è mènɡ ;

  七 者 、 虛 耗 辟 除??; 八 者 、 杜 絕 惡 夢??;

  jiǔ zhě 、 chū rù shén hù ; shí zhě 、 duō yù shènɡ yīn 。

  九 者 、 出 入 神 護 ; 十 者 、 多 遇 圣 因 。

  shì zūn ,wèi lái shì zhōnɡ,jí xiàn zài zhònɡ shēnɡ,

  世 尊 , 未 來 世 中 , 及 現 在 眾 生,

  ruò nénɡ yú suǒ zhù chu fānɡ miàn , zuò rú shì ɡònɡ yǎnɡ ,

  若 能 于 所 住 處 方 面 , 作 如 是 供 養 ,

  dé rú shì lì yì 。

  得 如 是 利 益 。

  fù bái fó yán :shì zūn , wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn

  復 白 佛 言?。?世 尊 , 未 來 世 中 , 若 有 善

  nán zǐ shàn nǚ rén ,yú suǒ zhù chu , yǒu cǐ jīnɡ diǎn jí

  男 子 善 女 人 , 于 所 住 處 , 有 此 經 典 及

  pú sà xiànɡ , shì rén ɡènɡ nénɡ zhuǎn dú jīnɡ diǎn , ɡònɡ

  菩 薩 像 , 是 人 更 能 轉 讀 經 典 , 供 

  yǎnɡ pú sà 。wǒ chánɡ rì yè yǐ běn shén lì ,wèi hù shì rén,

  養 菩 薩 。 我 ?!∪?夜 以 本 神 力 , 衛 護 是 人,

  nǎi zhì shuǐ huǒ dào zéi,dà hènɡ xiǎo hènɡ,yī qiè è shì

  乃 至 水 火 盜 賊 , 大 橫 小 橫 , 一 切 惡 事 

  , xī jiē xiāo miè 。

  , 悉 皆 消 滅 。

  fó ɡào jiān láo dì shén :rǔ dà shén lì , zhū shén shǎo jí

  佛 告 堅 牢 地 神?。?汝 大 神 力 , 諸 神 少 及

  。 hé yǐ ɡù ? yán fú tǔ dì , xī ménɡ rǔ hù , nǎi

  。 何 以 故 ? 閻 浮 土 地 , 悉 蒙 汝 護 , 乃 

  zhì cǎo mù shā shí , dào má zhú wěi , ɡǔ mǐ bǎo bèi ,

  至 草 木 沙 石 , 稻 麻 竹 葦 , 谷 米 寶 貝,

  cónɡ dì ér yǒu,jiē yīn rǔ lì 。yòu dānɡ chēnɡ yánɡ dì zànɡ

  從 地 而 有, 皆 因 汝 力。 又 當 稱 揚 地 藏 

  pú sà lì yì zhī shì 。 rǔ zhī ɡōnɡ dé , jí yǐ shén tōnɡ

  菩 薩 利 益 之 事?!∪?之 功 德 , 及 以 神 通 

  ,bǎi qiān bèi yú chánɡ fēn dì shén。ruò wèi lái shì zhōnɡ ,

  , 百 千 倍 于 ?!》帧〉?神?!∪簟∥础怼∈馈≈小?,

  yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén, ɡònɡ yǎnɡ pú sà, jí zhuǎn dú

  有 善 男 子 善 女 人 , 供 養 菩 薩 , 及 轉 讀

  shì jīnɡ ,dàn yī dì zànɡ běn yuàn jīnɡ yī shì xiū xínɡ zhě。

  是 經 , 但 依 地 藏 本 愿 經 一 事 修 行 者。

  rǔ yǐ běn shén lì ér yōnɡ hù zhī , wù lìnɡ yī qiè zāi hài

  汝 以 本 神 力 而 擁 護 之 , 勿 令 一 切 災 害 

  jí bù rú yì shì , zhé wén yú ěr , hé kuànɡ lìnɡ shòu 。

  及 不 如 意 事 , 輒 聞 于 耳 , 何 況 令 受 。

  fēi dàn rǔ dú hù shì rén ɡù , yì yǒu shì fàn juàn shǔ ,

  非 但 汝 獨 護 是 人 故 , 亦 有 釋 梵 眷 屬,

  zhū tiān juàn shǔ ,yōnɡ hù shì rén 。hé ɡù dé rú shì shènɡ

  諸 天 眷 屬 , 擁 護 是 人?!『?故 得 如 是 圣 

  xián yōnɡ hù,jiē yóu zhān lǐ dì zànɡ xínɡ xiànɡ,jí zhuǎn dú

  賢 擁 護 , 皆 由 瞻 禮 地 藏 形 像 , 及 轉 讀

  shì běn yuàn jīnɡ ɡù , zì rán bì jìnɡ chū lí kǔ hǎi ,zhènɡ

  是 本 愿 經 故 , 自 然 畢 竟 出 離 苦 ?!?, 證 

  niè pán lè 。 yǐ shì zhī ɡù , dé dà yōnɡ hù 。

  涅 槃 樂 。 以 是 之 故, 得 大 擁 護 。

   

  jiàn wén lì yì pǐn dì shí èr

  見聞利益品第十二

   

  ěr shí shì zūn,cónɡ dǐnɡ mén shànɡ,fànɡ bǎi qiān wàn yì dà

  爾 時 世 尊 , 從 頂 門 上 , 放 百 千 萬 億 大

  háo xiànɡ ɡuānɡ,suǒ wèi:bái háo xiànɡ ɡuānɡ、dà bái háo xiànɡ

  毫 相 光 , 所 謂?。?白 毫 相 光、 大 白 毫 相 

  ɡuānɡ、ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、dà ruì háo xiànɡ ɡuānɡ、yù háo xiànɡ

  光 、 瑞 毫 相 光 、 大 瑞 毫 相 光 、 玉 毫 相 

  ɡuānɡ、dà yù háo xiànɡ ɡuānɡ、zǐ háo xiànɡ ɡuānɡ 、 dà zǐ háo

  光 、 大 玉 毫 相 光 、 紫 毫 相 光 、 大 紫 毫

  xiànɡ ɡuānɡ、qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà qīnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、bì háo

  相 光 、 青 毫 相 光 、 大 青 毫 相 光 、 碧 毫

  xiànɡ ɡuānɡ、dà bì háo xiànɡ ɡuānɡ、hónɡ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà hónɡ

  相 光 、 大 碧 毫 相 光 、 紅 毫 相 光 、 大 紅 

  háo xiànɡ ɡuānɡ、lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、dà lǜ háo xiànɡ ɡuānɡ、 jīn

  毫 相 光 、 綠 毫 相 光 、 大 綠 毫 相 光 、 金

  háo xiànɡ ɡuānɡ、dà jīn háo xiànɡ ɡuānɡ、qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、

  毫 相 光 、 大 金 毫 相 光 、 慶 云 毫 相 光 、

  dà qìnɡ yún háo xiànɡ ɡuānɡ、qiān lún háo ɡuānɡ、dà qiān lún háo

  大 慶 云 毫 相 光 、 千 輪 毫 光 、大 千 輪 毫

  ɡuānɡ、bǎo lún háo ɡuānɡ 、dà bǎo lún háo ɡuānɡ 、rì lún háo

  光 、 寶 輪 毫 光 、 大 寶 輪 毫 光 、 日 輪 毫

  ɡuānɡ、 dà rì lún háo ɡuānɡ、 yuè lún háo ɡuānɡ、 dà yuè lún

  光 、 大 日 輪 毫 光 、 月 輪 毫 光 、 大 月 輪

  háo ɡuānɡ、ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、dà ɡōnɡ diàn háo ɡuānɡ、hǎi yún

  毫 光 、 宮 殿 毫 光 、 大 宮 殿 毫 光 、 ?!≡?/p>

  háo ɡuānɡ 、 dà hǎi yún háo ɡuānɡ 。

  毫 光 、 大 ?!≡啤『痢」?。

  yú dǐnɡ mén shànɡ fànɡ rú shì děnɡ háo xiànɡ ɡuānɡ yǐ,chū wēi miào

  于 頂 門 上 放 如 是 等 毫 相 光 已 , 出 微 妙

  yīn , ɡào zhū dà zhònɡ ,tiān lónɡ bá bù 、rén fēi rén děnɡ

  音 , 告 諸 大 眾 , 天 龍 八 部 、 人 非 人 等

  :tīnɡ wú jīn rì yú dāo lì tiān ɡōnɡ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì

  : 聽 吾 今 日 于 忉 利 天 宮 , 稱 揚 贊 嘆 地

  zànɡ pú sà yú rén tiān zhōnɡ ,lì yì děnɡ shì 、 bù sī yì

  藏 菩 薩 于 人 天 中 , 利 益 等 事 、 不 思 議

  shì、 chāo shènɡ yīn shì、 zhènɡ shí dì shì、 bì jìnɡ bú tuì

  事 、 超 圣 因 事 、 證 十 地 事 、畢 竟 不 退

  ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shì 。

  阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提 事 。

  shuō shì yǔ shí , huì zhōnɡ yǒu yī pú sà mó hē sà ,mínɡ

  說 是 語 時 , 會 中 有 一 菩 薩 摩 訶 薩 , 名 

  ɡuān shì yīn , cónɡ zuò ér qǐ ,hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó yán

  觀 世 音 , 從 座 而 起 , 胡 跪 合 掌 白 佛 言 

  : shì zūn , shì dì zànɡ pú sà mó hē sà jù dà cí bēi

  : 世 尊 , 是 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 具 大 慈 悲 

  ,lián mǐn zuì kǔ zhònɡ shēnɡ ,yú qiān wàn yì shì jiè ,huà

  , 憐 愍 罪 苦 眾 生 , 于 千 萬 億 世 界 , 化 

  qiān wàn yì shēn。suǒ yǒu ɡōnɡ dé jí bù sī yì wēi shén zhī

  千 萬 億 身 。 所 有 功 德 及 不 思 議 威 神 之 

  lì 。 wǒ wén shì zūn ,yǔ shí fānɡ wú liànɡ zhū fó , yì

  力 。 我 聞 世 尊 ,與 十 方 無 量 諸 佛 , 異

  kǒu tónɡ yīn ,zàn tàn dì zànɡ pú sà yún :zhènɡ shǐ ɡuò qù

  口 同 音 ,贊 嘆 地 藏 菩 薩 云?。?正 使 過 去

  xiàn zài wèi lái zhū fó ,shuō qí ɡōnɡ dé ,yóu bù nénɡ jìn

  現 在 未 來 諸 佛 ,說 其 功 德 , 猶 不 能 盡 

  。 xiànɡ zhě ,yòu ménɡ shì zūn ,pǔ ɡào dà zhònɡ :yù chēnɡ

  。 向 者 ,又 蒙 世 尊 , 普 告 大 眾?。?欲 稱 

  yánɡ dì zànɡ lì yì děnɡ shì。wéi yuàn shì zūn ,wèi xiàn zài

  揚 地 藏 利 益 等 事。唯 愿 世 尊 ,為 現 在 

  wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,chēnɡ yánɡ dì zànɡ bù sī yì shì,

  未 來 一 切 眾 生 , 稱 揚 地 藏 不 思 議 事,

  lìnɡ tiān lónɡ bá bù , zhān lǐ huò fú 。

  令 天 龍 八 部 , 瞻 禮 獲 福 。

  fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : rǔ yú suō pó shì jiè yǒu dà

  佛 告 觀 世 音 菩 薩 : 汝 于 娑 婆 世 界 有 大

  yīn yuán 。ruò tiān ruò lónɡ 、ruò nán ruò nǚ 、ruò shén ruò

  因 緣?!∪簟√臁∪簟↓垺?、 若 男 若 女 、 若 神 若 

  ɡuǐ、nǎi zhì liù dào zuì kǔ zhònɡ shēnɡ,wén rǔ mínɡ zhě 、

  鬼 、 乃 至 六 道 罪 苦 眾 生 , 聞 汝 名 者 、

  jiàn rǔ xínɡ zhě 、liàn mù rǔ zhě 、 zàn tàn rǔ zhě 。 shì

  見 汝 形 者 、 戀 慕 汝 者 、 贊 嘆 汝 者?!∈恰?/p>

  zhū zhònɡ shēnɡ,yú wú shànɡ dào,bì bú tuì zhuǎn。chánɡ shēnɡ

  諸 眾 生 , 于 無 上 道 , 必 不 退 轉?!〕!∩?/p>

  rén tiān ,jù shòu miào lè 。yīn ɡuǒ jiānɡ shú ,yù fó shòu

  人 天 , 具 受 妙 樂 。 因 果 將 熟 , 遇 佛 受 

  jì。rǔ jīn jù dà cí bēi ,lián mǐn zhònɡ shēnɡ , jí tiān

  記 。 汝 今 具 大 慈 悲 , 憐 愍 眾 生 , 及 天 

  lónɡ bá bù ,tīnɡ wú xuān shuō dì zànɡ pú sà bù sī yì lì

  龍 八 部 , 聽 吾 宣 說 地 藏 菩 薩 不 思 議 利

  yì zhī shì 。 rǔ dānɡ dì tīnɡ , wú jīn shuō zhī 。

  益 之 事?!∪?當 諦 聽 , 吾 今 說 之 。

  ɡuān shì yīn yán :wéi rán , shì zūn , yuàn yào yù wén !

  觀 世 音 言?。何ā∪弧?, 世 尊 , 愿 樂 欲 聞??!

  fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà:wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ

  佛 告 觀 世 音 菩 薩 :未 來 現 在 諸 世 界 中 

  ,yǒu tiān rén shòu tiān fú jìn,yǒu wǔ shuāi xiànɡ xiàn,huò

  , 有 天 人 受 天 福 盡, 有 五 衰 相 現 , 或

  yǒu duò yú è dào zhī zhě 。 rú shì tiān rén , ruò nán ruò

  有 墮 于 惡 道 之 者?!∪?是 天 人 , 若 男 若 

  nǚ,dānɡ xiàn xiànɡ shí,huò jiàn dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ、

  女 , 當 現 相 時 , 或 見 地 藏 菩 薩 形 像、

  huò wén dì zànɡ pú sà mínɡ , yī zhān yī lǐ 。 shì zhū tiān

  或 聞 地 藏 菩 薩 名 , 一 瞻 一 禮 。 是 諸 天 

  rén ,zhuǎn zēnɡ tiān fú ,shòu dà kuài lè ,yǒnɡ bú duò sān

  人 , 轉 增 天 福 ,受 大 快 樂 , 永 不 墮 三 

  è dào bào 。hé kuànɡ jiàn wén pú sà , yǐ zhū xiānɡ 、 huā

  惡 道 報 。何 況 見 聞 菩 薩 , 以 諸 香  華 

  、 yī fu 、 yǐn shí 、 bǎo bèi 、 yīnɡ luò , bù shī ɡònɡ

  、 衣 服 、 飲 食 、 寶 貝 、 瓔 珞 , 布 施 供 

  yǎnɡ , suǒ huò ɡōnɡ dé fú lì , wú liànɡ wú biān 。

  養 , 所 獲 功 德 福 利 , 無 量 無 邊 。

  fù cì ɡuān shì yīn:ruò wèi lái xiàn zài zhū shì jiè zhōnɡ,

  復 次 觀 世 音: 若 未 來 現 在 諸 世 界 中 ,

  liù dào zhònɡ shēnɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí,dé wén dì zànɡ pú sà mínɡ

  六 道 眾 生 臨 命 終 時 , 得 聞 地 藏 菩 薩 名 

  , yī shēnɡ lì ěr ɡēn zhě 。 shì zhū zhònɡ shēnɡ , yǒnɡ bú lì

  , 一 聲 歷 耳 根 者?!∈恰≈T 眾 生 , 永 不 歷

  sān è dào kǔ 。 hé kuànɡ lín mìnɡ zhōnɡ shí ,fù mǔ juàn shǔ

  三 惡 道 苦 。 何 況 臨 命 終 時 , 父 母 眷 屬 

  , jiānɡ shì mìnɡ zhōnɡ rén shě zhái、 cái wù 、bǎo bèi 、 yī

  , 將 是 命 終 人 舍 宅 、 財 物 、 寶 貝 、 衣

  fú,sù huà dì zànɡ xínɡ xiànɡ。huò shǐ bìnɡ rén wèi zhōnɡ zhī

  服 ,塑 畫 地 藏 形 像?!』颉∈埂〔 ∪恕∥础〗K 之 

  shí,yǎn ěr jiàn wén , zhī dào juàn shǔ jiānɡ shě zhái 、 bǎo

  時, 眼 耳 見 聞 , 知 道 眷 屬 將 舍 宅 、 寶

  bèi děnɡ wèi qí zì shēn sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ。shì

  貝 等 為 其 自 身 塑 畫 地 藏 菩 薩 形 像?!∈恰?/p>

  rén ruò shì yè bào hé shòu zhònɡ bìnɡ zhě,chénɡ sī ɡōnɡ dé,

  人 若 是 業 報 合 受 重 病 者, 承 斯 功 德 ,

  xún jí chú yù ,shòu mìnɡ zēnɡ yì 。 shì rén ruò shì yè bào

  尋 即 除 愈 ,壽 命 增 益 。 是 人 若 是 業 報 

  mìnɡ jìn ,yīnɡ yǒu yī qiè zuì zhànɡ yè zhànɡ ,hé duò è qù

  命 盡 , 應 有 一 切 罪 障 業 障 ,合 墮 惡 趣

  zhě。chénɡ sī ɡōnɡ dé,mìnɡ zhōnɡ zhī hòu ,jí shēnɡ rén tiān

  者?!〕小∷?功 德 , 命 終 之 后 , 即 生 人 天

  , shòu shènɡ miào lè,yī qiè zuì zhànɡ,jiē xī xiāo miè 。

  , 受 勝 妙 樂 , 一 切 罪 障 , 皆 悉 消 滅 。

  fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu nán zǐ

  復 次 觀 世 音 菩 薩 : 若 未 來 世 , 有 男 子

  nǚ rén , huò rǔ bǔ shí 、 huò sān suì 、 wǔ suì 、 shí

  女 人 , 或 乳 哺 時 、 或 三 歲 、 五 歲 、 十 

  suì yǐ xià ,wánɡ shī fù mǔ , nǎi jí wánɡ shī xiōnɡ di jiě

  歲 以 下 ,亡 失 父 母 , 乃 及 亡 失 兄 弟 姐 

  mèi , shì rén nián jì zhǎnɡ dà ,sī yì fù mǔ jí zhū juàn

  妹 , 是 人 年 既 長 大 ,思 憶 父 母 及 諸 眷 

  shǔ , bù zhī luò zài hé qù 、shēnɡ hé shì jiè 、 shēnɡ hé

  屬 , 不 知 落 在 何 趣 、生 何 世 界 、 生 何

  tiān zhōnɡ?shì rén ruò nénɡ sù huà dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ ,

  天 中??? 是 人 若 能 塑 畫 地 藏 菩 薩 形 像 ,

  nǎi zhì wén mínɡ , yī zhān yī lǐ , yī rì zhì qí rì ,

  乃 至 聞 名 , 一 瞻 一 禮 , 一 日 至 七 日 ,

  mò tuì chū xīn , wén mínɡ jiàn xínɡ,zhān lǐ ɡònɡ yǎnɡ 。 shì

  莫 退 初 心 , 聞 名 見 形 , 瞻 禮 供 養?!∈恰?/p>

  rén juàn shǔ , jiǎ yīn yè ɡù , duò è qù zhě , jì dānɡ

  人 眷 屬 , 假 因 業 故 , 墮 惡 趣 者 , 計 當 

  jié shù , chénɡ sī nán nǚ , xiōnɡ di zǐ mèi , sù huà dì

  劫 數 , 承 斯 男 女 , 兄 弟 姊 妹 , 塑 畫 地

  zànɡ xínɡ xiànɡ ,zhān lǐ ɡōnɡ dé ,xún jí jiě tuō,shēnɡ rén

  藏 形 像 , 瞻 禮 功 德 , 尋 即 解 脫 ,生 人

  tiān zhōnɡ,shòu shènɡ miào lè。shì rén juàn shǔ , rú yǒu fú

  天 中 , 受 勝 妙 樂 。 是 人 眷 屬 , 如 有 福

  lì,yǐ shēnɡ rén tiān, shòu shènɡ miào lè zhě ,jí chénɡ sī

  力 , 已 生 人 天 , 受 勝 妙 樂 者 , 即 承 斯

  ɡōnɡ dé , zhuǎn zēnɡ shènɡ yīn , shòu wú liànɡ lè 。

  功 德 , 轉 增 圣 因 , 受 無 量 樂 。

  shì rén ɡènɡ nénɡ sān qí rì zhōnɡ,yī xīn zhān lǐ dì zànɡ xínɡ

  是 人 更 能 三 七 日 中 , 一 心 瞻 禮 地 藏 形 

  xiànɡ , niàn qí mínɡ zi , mǎn yú wàn biàn 。dānɡ dé pú sà

  像 , 念 其 名 字 , 滿 于 萬 遍?!‘敗〉?菩 薩

  xiàn wú biān shēn,jù ɡào shì rén ,juàn shǔ shēnɡ jiè 。 huò

  現 無 邊 身 , 具 告 是 人 , 眷 屬 生 界?!』颉?/p>

  yú mènɡ zhōnɡ ,pú sà xiàn dà shén lì , qīn lǐnɡ shì rén ,

  于 夢 中 ,菩 薩 現 大 神 力 , 親 領 是 人,

  yú zhū shì jiè ,jiàn zhū juàn shǔ 。ɡènɡ nénɡ měi rì niàn pú

  于 諸 世 界 , 見 諸 眷 屬 。更 能 每 日 念 菩

  sà mínɡ qiān biàn , zhì yú qiān rì 。 shì rén dānɡ dé pú sà

  薩 名 千 遍 , 至 于 千 日 。 是 人 當 得 菩 薩

  qiǎn suǒ zài tǔ dì ɡuǐ shén ,zhōnɡ shēn wèi hù ,xiàn shì yī

  遣 所 在 土 地 鬼 神 , 終 身 衛 護 , 現 世 衣

  shí fēnɡ yì , wú zhū jí kǔ 。 nǎi zhì hènɡ shì bú rù qí

  食 豐 溢 , 無 諸 疾 苦 。 乃 至 橫 事 不 入 其

  mén , hé kuànɡ jí shēn 。 shì rén bì jìnɡ dé pú sà mó

  門 , 何 況 及 身?!∈恰∪恕‘?竟 得 菩 薩 摩 

  dǐnɡ shòu jì 。

  頂 授 記 。

  fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì yǒu shàn nán zǐ

  復 次 觀 世 音 菩 薩 : 若 未 來 世 有 善 男 子

  shàn nǚ rén , yù fā ɡuǎnɡ dà cí xīn , jiù dù yī qiè zhònɡ

  善 女 人 , 欲 發 廣 大 慈 心 , 救 度 一 切 眾 

  shēnɡ zhě , yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , yù chū lí sān jiè

  生 者 , 欲 修 無 上 菩 提 者 , 欲 出 離 三 界 

  zhě 。shì zhū rén děnɡ ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ ,jí wén mínɡ

  者?!∈恰≈T 人 等 , 見 地 藏 形 像 , 及 聞 名 

  zhě , zhì xīn ɡuī yī , huò yǐ xiānɡ huā 、 yī fu 、 bǎo

  者 , 至 心 歸 依 , 或 以 香 華 、 衣 服 、 寶 

  bèi 、 yǐn shí , ɡònɡ yǎnɡ zhān lǐ 。shì shàn nán nǚ děnɡ ,

  貝 、 飲 食 , 供 養 瞻 禮 。 是 善 男 女 等 ,

  suǒ yuàn sù chénɡ , yǒnɡ wú zhànɡ ài 。

  所 愿 速 成 , 永 無 障 礙 。

  fù cì ɡuān shì yīn :ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán zǐ shàn

  復 次 觀 世 音?。?若 未 來 世 , 有 善 男 子 善 

  nǚ rén ,yù qiú xiàn zài wèi lái bǎi qiān wàn yì děnɡ yuàn ,

  女 人 , 欲 求 現 在 未 來 百 千 萬 億 等 愿 ,

  bǎi qiān wàn yì děnɡ shì。dàn dānɡ ɡuī yī zhān lǐ、ɡònɡ yǎnɡ

  百 千 萬 億 等 事?!〉‘敗w 依 瞻 禮 、供 養 

  zàn tàn ,dì zànɡ pú sà xínɡ xiànɡ 。rú shì suǒ yuàn suǒ qiú

  贊 嘆 , 地 藏 菩 薩 形 像?!∪?是 所 愿 所 求 

  , xī jiē chénɡ jiù 。 fù yuàn dì zànɡ pú sà jù dà cí bēi

  , 悉 皆 成 就?!?愿 地 藏 菩 薩 具 大 慈 悲 

  , yǒnɡ yōnɡ hù wǒ 。shì rén yú shuì mènɡ zhōnɡ ,jí dé pú

  , 永 擁 護 我 。 是 人 于 睡 夢 中 , 即 得 菩

  sà mó dǐnɡ shòu jì 。

  薩 摩 頂 授 記 。

  fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , shàn nán zǐ

  復 次 觀 世 音 菩 薩 : 若 未 來 世 , 善 男 子

  shàn nǚ rén ,yú dà chénɡ jīnɡ diǎn,shēn shēnɡ zhēn zhònɡ,fā

  善 女 人 , 于 大 乘 經 典 , 深 生 珍 重 , 發

  bù sī yì xīn , yù dú yù sònɡ 。 zònɡ yù mínɡ shī jiāo shì

  不 思 議 心 , 欲 讀 欲 誦?!】v 遇 明 師 教 視 

  lìnɡ shú ,xuán dé xuán wànɡ,dònɡ jīnɡ nián yuè,bù nénɡ dú

  令 熟, 旋 得 旋 忘 , 動 經 年 月, 不 能 讀

  sònɡ 。 shì shàn nán zǐ děnɡ ,yǒu sù yè zhànɡ ,wèi dé xiāo

  誦?!∈恰∩啤∧小∽?等 ,有 宿 業 障 , 未 得 消 

  chú , ɡù yú dà chénɡ jīnɡ diǎn , wú dú sònɡ xìnɡ 。 rú shì

  除 , 故 于 大 乘 經 典 , 無 讀 誦 性?!∪?是 

  zhī rén ,wén dì zànɡ pú sà mínɡ 、jiàn dì zànɡ pú sà xiànɡ

  之 人 , 聞 地 藏 菩 薩 名 、 見 地 藏 菩 薩 像 

  ,jù yǐ běn xīn ɡōnɡ jìnɡ chén bái ,ɡènɡ yǐ xiānɡ huā 、 yī

  , 具 以 本 心 恭 敬 陳 白 , 更 以 香 華 、 衣

  fú 、 yǐn shí 、 yī qiè wán jù , ɡònɡ yǎnɡ pú sà 。 yǐ

  服 、 飲 食 、 一 切 玩 具 , 供 養 菩 薩 。 以

  jìnɡ shuǐ yī zhǎn , jīnɡ yī rì yī yè ān pú sà qián , rán

  凈 水 一 盞 , 經 一 日 一 夜 安 菩 薩 前 , 然 

  hòu hé zhǎnɡ qǐnɡ fú , huí shǒu xiànɡ nán 。 lín rù kǒu shí ,

  后 合 掌 請 服 , 回 首 向 南?!∨R 入 口 時,

  zhì xīn zhènɡ zhònɡ , fú shuǐ jì bì , shèn wǔ xīn jiǔ ròu ,

  至 心 鄭 重 , 服 水 既 畢 , 慎 五 辛 酒 肉,

  xié yín wànɡ yǔ , jí zhū shā hài , yī qí rì huò sān qī

  邪 淫 妄 語 , 及 諸 殺 害 , 一 七 日 或 三 七

  rì 。 shì shàn nán zǐ shàn nǚ rén , yú shuì mènɡ zhōnɡ , jù

  日 。 是 善 男 子 善 女 人 , 于 睡 夢 中 , 具

  jiàn dì zànɡ pú sà xiàn wú biān shēn , yú shì rén chù , shòu

  見 地 藏 菩 薩 現 無 邊 身 , 于 是 人 處 , 授 

  ɡuàn dǐnɡ shuǐ。qí rén mènɡ júe ,jí huò cōnɡ mínɡ,yīnɡ shì

  灌 頂 水 。 其 人 夢 覺 , 即 獲 聰 明 , 應 是

  jīnɡ diǎn , yī lì ěr ɡēn ,jí dānɡ yǒnɡ jì ,ɡènɡ bú wànɡ

  經 典 , 一 歷 耳 根 ,即 當 永 記 , 更 不 忘 

  shī yī jù yī jì 。

  失 一 句 一 偈 。

  fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu zhū rén

  復 次 觀 世 音 菩 薩 : 若 未 來 世 , 有 諸 人 

  děnɡ , yī shí bù zú , qiú zhě ɡuāi yuàn 、 huò duō jí bìnɡ

  等 , 衣 食 不 足 , 求 者 乖 愿 、 或 多 疾 病 

  、 huò duō xiōnɡ shuāi 、 jiā zhái bù ān 、 juàn shǔ fēn sàn 、

  、 或 多 兇 衰 、 家 宅 不 安 、 眷 屬 分 散 、

  huò zhū hènɡ shì ,duō lái wǔ shēn ,shuì mènɡ zhī jiān ,duō

  或 諸 橫 事 , 多 來 忤 身 , 睡 夢 之 間 , 多

  yǒu jīnɡ bù 。rú shì rén děnɡ ,wén dì zànɡ mínɡ 、 jiàn dì

  有 驚 怖 。 如 是 人 等 , 聞 地 藏 名 、 見 地

  zànɡ xínɡ ,zhì xīn ɡōnɡ jìnɡ,niàn mǎn wàn biàn。shì zhū bú

  藏 形 , 至 心 恭 敬 ,念 滿 萬 遍?!∈恰≈T 不

  rú yì shì , jiàn jiàn xiāo miè , jí dé ān lè 、 yī shí

  如 意 事 , 漸 漸 消 滅 , 即 得 安 樂 、 衣 食 

  fēnɡ yì , nǎi zhì yú shuì mènɡ zhōnɡ , xī jiē ān lè 。

  豐 益 , 乃 至 于 睡 夢 中 , 悉 皆 安 樂 。

  fù cì ɡuān shì yīn pú sà : ruò wèi lái shì , yǒu shàn nán

  復 次 觀 世 音 菩 薩 : 若 未 來 世 , 有 善 男 

  zǐ shàn nǚ rén , huò yīn zhì shēnɡ、 huò yīn ɡōnɡ sī 、 huò

  子 善 女 人 , 或 因 治 生 、 或 因 公 私 、 或 

  yīn shēnɡ sǐ 、huò yīn jí shì , rù shān lín zhōnɡ 、 ɡuò dù

  因 生 死 、 或 因 急 事 , 入 山 林 中 、 過 渡

  hé hǎi 、nǎi jí dà shuǐ 、 huò jīnɡ xiǎn dào 。 shì rén xiān

  河 ?!?、 乃 及 大 水 、 或 經 險 道?!∈恰∪恕∠取?/p>

  dānɡ niàn dì zànɡ pú sà mínɡ wàn biàn , suǒ ɡuò tǔ dì , ɡuǐ

  當 念 地 藏 菩 薩 名 萬 遍 , 所 過 土 地 , 鬼 

  shén wèi hù , xínɡ zhù zuò wò , yǒnɡ bǎo ān lè 。 nǎi zhì

  神 衛 護 , 行 住 坐 臥 , 永 ?!“?樂 。 乃 至 

  fénɡ yú hǔ lánɡ shī zǐ , yī qiè dú hài , bù nénɡ sǔn zhī 。

  逢 于 虎 狼 獅 子 , 一 切 毒 害 , 不 能 損 之 。

  fó ɡào ɡuān shì yīn pú sà : shì dì zànɡ pú sà , yú yán

  佛 告 觀 世 音 菩 薩 : 是 地 藏 菩 薩 , 于 閻 

  fú tí yǒu dà yīn yuán,ruò shuō yú zhū zhònɡ shēnɡ jiàn wén lì

  浮 提 有 大 因 緣 , 若 說 于 諸 眾 生 見 聞 利

  yì děnɡ shì ,bǎi qiān jié zhōnɡ , shuō bù nénɡ jìn 。 shì ɡù

  益 等 事 ,百 千 劫 中 , 說 不 能 盡?!∈恰」?/p>

  ɡuān shì yīn , rǔ yǐ shén lì liú bù shì jīnɡ , lìnɡ suō pó

  觀 世 音 , 汝 以 神 力 流 布 是 經 , 令 娑 婆

  shì jiè zhònɡ shēnɡ , bǎi qiān wàn jié yǒnɡ shòu ān lè 。

  世 界 眾 生 , 百 千 萬 劫 永 受 安 樂 。

  ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

  爾 時 世 尊 , 而 說 偈 言?。?/p>

  wú ɡuān dì zànɡ wēi shén lì , hénɡ hé shā jié shuō nán jìn,

  吾 觀 地 藏 威 神 力 , 恒 河 沙 劫 說 難 盡,

  jiàn wén zhān lǐ yī niàn jiān,lì yì rén tiān wú liànɡ shì 。

  見 聞 瞻 禮 一 念 間 , 利 益 人 天 無 量 事 。

  ruò nán ruò nǚ ruò lónɡ shén ,bào jìn yīnɡ dānɡ duò è dào,

  若 男 若 女 若 龍 神 , 報 盡 應 當 墮 惡 道 ,

  zhì xīn ɡuī yī dà shì shēn,shòu mìnɡ zhuǎn zēnɡ chú zuì zhànɡ 。

  至 心 歸 依 大 士 身 , 壽 命 轉 增 除 罪 障。

  shǎo shī fù mǔ ēn ài zhě , wèi zhī hún shén zài hé qù ,

  少 失 父 母 恩 愛 者 , 未 知 魂 神 在 何 趣 ,

  xiōnɡ di zǐ mèi jí zhū qīn , shēnɡ zhǎnɡ yǐ lái jiē bù shí 。

  兄 弟 姊 妹 及 諸 親 , 生 長 以 來 皆 不 識 。

  huò sù huò huà dà shì shēn , bēi liàn zhān lǐ bú zàn shě ,

  或 塑 或 畫 大 士 身 , 悲 戀 瞻 禮 不 暫 舍,

  sān qí rì zhōnɡ niàn qí mínɡ , pú sà dānɡ xiàn wú biān tǐ ,

  三 七 日 中 念 其 名 , 菩 薩 當 現 無 邊 體 ,

  shì qí juàn shǔ suǒ shēnɡ jiè , zònɡ duò è qù xún chū lí 。

  示 其 眷 屬 所 生 界 , 縱 墮 惡 趣 尋 出 離 。

  ruò nénɡ bú tuì shì chū xīn , jí huò mó dǐnɡ shòu shènɡ jì 。

  若 能 不 退 是 初 心 , 即 獲 摩 頂 受 圣 記 。

  yù xiū wú shànɡ pú tí zhě , nǎi zhì chū lí sān jiè kǔ 。

  欲 修 無 上 菩 提 者 , 乃 至 出 離 三 界 苦 。

  shì rén jì fā dà bēi xīn , xiān dānɡ zhān lǐ dà shì xiànɡ ,

  是 人 既 發 大 悲 心 , 先 當 瞻 禮 大 士 像 ,

  yī qiè zhū yuàn sù chénɡ jiù,yǒnɡ wú yè zhànɡ nénɡ zhē zhǐ。

  一 切 諸 愿 速 成 就 , 永 無 業 障 能 遮 止 。

  yǒu rén fā xīn niàn jīnɡ diǎn , yù dù qún mí chāo bǐ àn ,

  有 人 發 心 念 經 典 , 欲 度 群 迷 超 彼 岸 ,

  suī lì shì yuàn bù sī yì , xuán dú xuán wànɡ duō fèi shī ,

  雖 立 是 愿 不 思 議 , 旋 讀 旋 忘 多 廢 失,

  sī rén yǒu yè zhànɡ huò ɡù , yú dà chénɡ jīnɡ bù nénɡ jì 。

  斯 人 有 業 障 惑 故 , 于 大 乘 經 不 能 記 。

  ɡònɡ yǎnɡ dì zànɡ yǐ xiānɡ huā , yī fu yǐn shí zhū wán jù ,

  供 養 地 藏 以 香 華 , 衣 服 飲 食 諸 玩 具 ,

  yǐ jìnɡ shuǐ ān dà shì qián , yī rì yī yè qiú fú zhī ,

  以 凈 水 安 大 士 前 , 一 日 一 夜 求 服 之,

  fā yīn zhònɡ xīn shèn wǔ xīn , jiǔ ròu xié yín jí wànɡ yǔ ,

  發 殷 重 心 慎 五 辛 , 酒 肉 邪 淫 及 妄 語 ,

  sān qí rì nèi wù shā hài , zhì xīn si niàn dà shì mínɡ ,

  三 七 日 內 勿 殺 害 , 至 心 思 念 大 士 名 ,

  jí yú mènɡ zhōnɡ jiàn wú biān , júe lái biàn dé lì ɡēn ěr ,

  即 于 夢 中 見 無 邊 , 覺 來 便 得 利 根 耳 ,

  yīnɡ shì jīnɡ jiāo lì ěr wén,qiān wàn shēnɡ zhōnɡ yǒnɡ bú wànɡ。

  應 是 經 教 歷 耳 聞,千 萬 生 中 永 不 忘 。

  yǐ shì dà shì bù sī yì , nénɡ shǐ sī rén huò cǐ huì。

  以 是 大 士 不 思 議 , 能 使 斯 人 獲 此 慧 。

  pín qiónɡ zhònɡ shēnɡ jí jí bìnɡ,jiā zhái xiōnɡ shuāi juàn shǔ lí。

  貧 窮 眾 生 及 疾 病 , 家 宅 兇 衰 眷 屬 離。

  shuì mènɡ zhī zhōnɡ xī bù ān,qiú zhě ɡuāi wéi wú chēnɡ suì。

  睡 夢 之 中 悉 不 安 , 求 者 乖 違 無 稱 遂。

  zhì xīn zhān lǐ dì zànɡ xiànɡ ,yī qiè è shì jiē xiāo miè。

  至 心 瞻 禮 地 藏 像 , 一 切 惡 事 皆 消 滅 。

  zhì yú mènɡ zhōnɡ jìn dé ān , yī shí fēnɡ ráo shén ɡuǐ hù 。

  至 于 夢 中 盡 得 安 , 衣 食 豐 饒 神 鬼 護 。

  yù rù shān lín jí dù hǎi , dú è qín shòu jí è rén ,

  欲 入 山 林 及 渡 ?!?, 毒 惡 禽 獸 及 惡 人,

  è shén è ɡuǐ bìnɡ è fēnɡ , yī qiè zhū nàn zhū kǔ nǎo 。

  惡 神 惡 鬼 并 惡 風 , 一 切 諸 難 諸 苦 惱 。

  dàn dānɡ zhān lǐ jí ɡònɡ yǎnɡ , dì zànɡ pú sà dà shì xiànɡ ,

  但 當 瞻 禮 及 供 養 , 地 藏 菩 薩 大 士 像 ,

  rú shì shān lín dà hǎi zhōnɡ , yīnɡ shì zhū è jiē xiāo miè 。

  如 是 山 林 大 ?!≈小?, 應 是 諸 惡 皆 消 滅 。

  ɡuān yīn zhì xīn tīnɡ wú shuō , dì zànɡ wú jìn bù sī yì ,

  觀 音 至 心 聽 吾 說 , 地 藏 無 盡 不 思 議 ,

  bǎi qiān wàn jié shuō bù zhōu,ɡuǎnɡ xuān dà shì rú shì lì。

  百 千 萬 劫 說 不 周 , 廣 宣 大 士 如 是 力 。

  dì zànɡ mínɡ zi rén ruò wén , nǎi zhì jiàn xiànɡ zhān lǐ zhě ,

  地 藏 名 字 人 若 聞 , 乃 至 見 像 瞻 禮 者,

  xiānɡ huā yī fu yǐn shí fènɡ,ɡònɡ yǎnɡ bǎi qiān shòu miào lè。

  香 華 衣 服 飲 食 奉 , 供 養 百 千 受 妙 樂。

  ruò nénɡ yǐ cǐ huí fǎ jiè , bì jìnɡ chénɡ fó chāo shēnɡ sǐ。

  若 能 以 此 回 法 界 , 畢 竟 成 佛 超 生 死 。

  shì ɡù ɡuān yīn rǔ dānɡ zhī , pǔ ɡào hénɡ shā zhū ɡuó tǔ 。

  是 故 觀 音 汝 當 知 , 普 告 恒 沙 諸 國 土 。

   

  zhǔ lěi rén tiān pǐn dì shí sān

  囑累人天品第十三

   

  ěr shí shì zūn jǔ jīn sè bì , yòu mó dì zànɡ pú sà mó

  爾 時 世 尊 舉 金 色 臂 , 又 摩 地 藏 菩 薩 摩

  hē sà dǐnɡ , ér zuò shì yán : dì zànɡ dì zànɡ , rǔ zhī

  訶 薩 頂 , 而 作 是 言?。?地 藏 地 藏 , 汝 之 

  shén lì bù kě sī yì 、 rǔ zhī cí bēi bù kě sī yì 、

  神 力 不 可 思 議 、 汝 之 慈 悲 不 可 思 議 、

  rǔ zhī zhì huì bù kě sī yì 、 rǔ zhī biàn cái bù kě sī

  汝 之 智 慧 不 可 思 議 、 汝 之 辯 才 不 可 思

  yì, zhènɡ shǐ shí fānɡ zhū fó, zàn tàn xuān shuō rǔ zhī bú

  議 , 正 使 十 方 諸 佛 , 贊 嘆 宣 說 汝 之 不

  sī yì shì , qiān wàn jié zhōnɡ , bù nénɡ dé jìn 。

  思 議 事 , 千 萬 劫 中 , 不 能 得 盡 。

  dì zànɡ dì zànɡ , jì wú jīn rì zài dāo lì tiān zhōnɡ , yú

  地 藏 地 藏 , 記 吾 今 日 在 忉 利 天 中 , 于

  bǎi qiān wàn yì bù kě shuō , bù kě shuō , yī qiè zhū fó

  百 千 萬 億 不 可 說 , 不 可 說 , 一 切 諸 佛

  pú sà , tiān lónɡ bá bù , dà huì zhī zhōnɡ , zài yǐ rén

  菩 薩 , 天 龍 八 部 , 大 會 之 中 , 再 以 人 

  tiān zhū zhònɡ shēnɡ děnɡ,wèi chū sān jiè,zài huǒ zhái zhōnɡ zhě

  天 諸 眾 生 等 , 未 出 三 界, 在 火 宅 中 者 

  , fù zhǔ yú rǔ 。 wú lìnɡ shì zhū zhònɡ shēnɡ , duò è qù

  , 付 囑 于 汝 。 無 令 是 諸 眾 生 , 墮 惡 趣

  zhōnɡ , yī rì yī yè , hé kuànɡ ɡènɡ luò wǔ wú jiàn , jí

  中 , 一 日 一 夜 , 何 況 更 落 五 無 間 , 及

  ā bí dì yù , dònɡ jīnɡ qiān wàn yì jié , wú yǒu chū qī 。

  阿 鼻 地 獄 , 動 經 千 萬 億 劫 , 無 有 出 期 。

  dì zànɡ ,shì nán yán fú tí zhònɡ shēnɡ , zhì xìnɡ wú dìnɡ,

  地 藏 , 是 南 閻 浮 提 眾 生 , 志 性 無 定 ,

  xí è zhě duō 。 zònɡ fā shàn xīn , xū yú jí tuì 。 ruò

  習 惡 者 多?!】v 發 善 心 , 須 臾 即 退?!∪簟?/p>

  yù è yuán ,niàn niàn zēnɡ zhǎnɡ 。yǐ shì zhī ɡù , wú fēn

  遇 惡 緣 , 念 念 增 長?!∫?是 之 故 , 吾 分 

  shì xínɡ , bǎi qiān yì huà dù , suí qí ɡēn xìnɡ ér dù tuō

  是 形 , 百 千 億 化 度 , 隨 其 根 性 而 度 脫 

  zhī 。

  之 。

  dì zànɡ , wú jīn yīn qín , yǐ tiān rén zhònɡ , fù zhǔ yú

  地 藏 , 吾 今 殷 勤 , 以 天 人 眾 , 付 囑 于

  rǔ 。 wèi lái zhī shì , ruò yǒu tiān rén , jí shàn nán zǐ

  汝 。 未 來 之 世 , 若 有 天 人 , 及 善 男 子

  shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ ,zhǒnɡ shǎo shàn ɡēn ,yī máo

  善 女 人 , 于 佛 法 中 , 種 少 善 根 , 一 毛 

  yī chén , yī shā yī dī , rǔ yǐ dào lì , yōnɡ hù shì

  一 塵 , 一 沙 一 渧 , 汝 以 道 力 , 擁 護 是 

  rén , jiàn xiū wú shànɡ , wù lìnɡ tuì shī 。

  人 , 漸 修 無 上 , 勿 令 退 失 。

  fù cì dì zànɡ ,wèi lái shì zhōnɡ , ruò tiān ruò rén ,suí

  復 次 地 藏 , 未 來 世 中 , 若 天 若 人 , 隨 

  yè bào yìnɡ , luò zài è qù 。 lín duò qù zhōnɡ , huò zhì

  業 報 應 , 落 在 惡 趣 。 臨 墮 趣 中 , 或 至 

  mén shǒu ,shì zhū zhònɡ shēnɡ,ruò nénɡ niàn dé yī fó mínɡ,

  門 首 , 是 諸 眾 生 , 若 能 念 得 一 佛 名 ,

  yī pú sà mínɡ , yī jù yī jì dà chénɡ jīnɡ diǎn 。 shì zhū

  一 菩 薩 名 , 一 句 一 偈 大 乘 經 典?!∈恰≈T 

  zhònɡ shēnɡ ,rǔ yǐ shén lì ,fānɡ biàn jiù bá ,yú shì rén

  眾 生 , 汝 以 神 力 , 方 便 救 拔 , 于 是 人 

  suǒ,xiàn wú biān shēn,wéi suì dì yù,qiǎn lìnɡ shēnɡ tiān

  所 , 現 無 邊 身 , 為 碎 地 獄 , 遣 令 生 天 

  , shòu shènɡ miào lè 。

  , 受 勝 妙 樂 。

  ěr shí shì zūn , ér shuō jì yán :

  爾 時 世 尊 , 而 說 偈 言?。?/p>

  xiàn zài wèi lái tiān rén zhònɡ,wú jīn yīn qín fù zhǔ rǔ ,

  現 在 未 來 天 人 眾 , 吾 今 殷 勤 付 囑 汝 ,

  yǐ dà shén tōnɡ fānɡ biàn dù , wù lìnɡ duò zài zhū è qù 。

  以 大 神 通 方 便 度 , 勿 令 墮 在 諸 惡 趣 。

  ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà , hú ɡuì hé zhǎnɡ bái fó

  爾 時 地 藏 菩 薩 摩 訶 薩 , 胡 跪 合 掌 白 佛

  yán : shì zūn, wéi yuàn shì zūn bù yǐ wéi lǜ 。 wèi lái

  言?。?世 尊 , 唯 愿 世 尊 不 以 為 慮 。 未 來 

  shì zhōnɡ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén ,yú fó fǎ zhōnɡ

  世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 , 于 佛 法 中 

  , yī niàn ɡōnɡ jìnɡ,wǒ yì bǎi qiān fānɡ biàn ,dù tuō shì

  , 一 念 恭 敬 , 我 亦 百 千 方 便 , 度 脫 是 

  rén,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ sù dé jiě tuō。hé kuànɡ wén zhū shàn

  人 , 于 生 死 中 速 得 解 脫?!『?況 聞 諸 善 

  shì,niàn niàn xiū xínɡ ,zì rán yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì

  事 , 念 念 修 行 , 自 然 于 無 上 道 永 不 退 

  zhuǎn 。

  轉。

  shuō shì yǔ shí, huì zhōnɡ yǒu yī pú sà,mínɡ xū kōnɡ zànɡ

  說 是 語 時 , 會 中 有 一 菩 薩 ,名 虛 空 藏 

  , bái fó yán : shì zūn , wǒ zì zhì dāo lì , wén yú

  , 白 佛 言?。?世 尊 , 我 自 至 忉 利 , 聞 于

  rú lái zàn tàn dì zànɡ pú sà , wēi shén shì lì , bù kě

  如 來 贊 嘆 地 藏 菩 薩 , 威 神 勢 力 , 不 可

  sī yì 。wèi lái shì zhōnɡ ,ruò yǒu shàn nán zǐ shàn nǚ rén

  思 議 。 未 來 世 中 , 若 有 善 男 子 善 女 人 

  ,nǎi jí yī qiè tiān lónɡ,wén cǐ jīnɡ diǎn jí dì zànɡ mínɡ

  , 乃 及 一 切 天 龍 , 聞 此 經 典 及 地 藏 名 

  zì,huò zhān lǐ xínɡ xiànɡ,dé jǐ zhǒnɡ fú lì ? wéi yuàn

  字 , 或 瞻 禮 形 像 , 得 幾 種 福 利 ? 唯 愿 

  shì zūn , wéi wèi lái xiàn zài yī qiè zhònɡ děnɡ ,

  世 尊 , 為 未 來 現 在 一 切 眾 等 ,

  luè ér shuō zhī 。

  略 而 說 之 。

  fó ɡào xū kōnɡ zànɡ pú sà : dì tīnɡ dì tīnɡ ! wú dānɡ wèi

  佛 告 虛 空 藏 菩 薩 : 諦 聽 諦 聽??! 吾 當 為 

  rǔ fēn bié shuō zhī 。ruò wèi lái shì ,yǒu shàn nán zǐ shàn

  汝 分 別 說 之?!∪簟∥础怼∈馈?, 有 善 男 子 善 

  nǚ rén ,jiàn dì zànɡ xínɡ xiànɡ , jí wén cǐ jīnɡ , nǎi zhì

  女 人 , 見 地 藏 形 像 , 及 聞 此 經 , 乃 至 

  dú sònɡ , xiānɡ huā yǐn shí ,yī fu zhēn bǎo , bù shī ɡònɡ

  讀 誦 , 香 華 飲 食 , 衣 服 珍 寶 , 布 施 供 

  yǎnɡ , zàn tàn zhān lǐ , dé èr shí bā zhǒnɡ lì yì : yī

  養 , 贊 嘆 瞻 禮 , 得 二 十 八 種 利 益 : 一

  zhě 、 tiān lónɡ hù niàn ,èr zhě 、shàn ɡuǒ rì zēnɡ , sān

  者 、 天 龍 護 念 , 二 者 、 善 果 日 增 , 三 

  zhě 、 jí shènɡ shànɡ yīn , sì zhě 、 pú tí bú tuì , wǔ

  者 、 集 圣 上 因 , 四 者 、 菩 提 不 退 , 五

  zhě 、 yī shí fēnɡ zú , liù zhě 、 jí yì bù lín , qī

  者 、 衣 食 豐 足 , 六 者 、 疾 疫 不 臨 , 七

  zhě 、 lí shuǐ huǒ zāi , bā zhě 、 wú dào zéi è , jiǔ

  者 、 離 水 火 災 , 八 者 、 無 盜 賊 厄 , 九 

  zhě 、 rén jiàn qīn jìnɡ , shí zhě 、shén ɡuǐ zhù chí , shí

  者 、 人 見 欽 敬 , 十 者 、 神 鬼 助 持 , 十 

  yī zhě 、 nǚ zhuǎn nán shēn ,shí èr zhě 、wéi wánɡ chén nǚ

  一 者 、 女 轉 男 身 , 十 二 者 、 為 王 臣 女

  ,shí sān zhě 、duān zhènɡ xiànɡ hǎo,shí sì zhě、duō shēnɡ

  , 十 三 者、 端 正 相 好 , 十 四 者 、 多 生 

  tiān shànɡ 。 shí wǔ zhě 、 huò wéi dì wánɡ , shí liù zhě 、

  天 上?!∈∥?者 、 或 為 帝 王 , 十 六 者 、

  sù zhì mìnɡ tōnɡ , shí qī zhě 、 yǒu qiú jiē cónɡ , shí bā

  宿 智 命 通 , 十 七 者 、 有 求 皆 從 , 十 八

  zhě 、 juàn shǔ huān lè , shí jiǔ zhě 、 zhū hènɡ xiāo miè ,

  者 、 眷 屬 歡 樂 , 十 九 者 、 諸 橫 消 滅,

  èr shí zhě 、 yè dào yǒnɡ chú , èr shí yī zhě 、 qù chù

  二 十 者 、 業 道 永 除 , 二 十 一 者 、 去 處 

  jìn tōnɡ , èr shí èr zhě 、 yè mènɡ ān lè , èr shí sān

  盡 通 , 二 十 二 者 、 夜 夢 安 樂 , 二 十 三 

  zhě 、 xiān wánɡ lí kǔ , èr shí sì zhě 、 sù fú shòu shēnɡ

  者 、 先 亡 離 苦 , 二 十 四 者 、 宿 福 受 生 

  , èr shí wǔ zhě 、 zhū shènɡ zàn tàn , èr shí liù zhě 、

  , 二 十 五 者 、 諸 圣 贊 嘆 , 二 十 六 者 、

  cōnɡ mínɡ lì ɡēn , èr shí qī zhě 、 ráo cí mǐn xīn , èr

  聰 明 利 根 , 二 十 七 者 、 饒 慈 愍 心 , 二

  shí bā zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

  十 八 者 、 畢 竟 成 佛 。

  fù cì xū kōnɡ zànɡ pú sà : ruò xiàn zài wèi lái , tiān lónɡ

  復 次 虛 空 藏 菩 薩 : 若 現 在 未 來 , 天 龍 

  ɡuǐ shén , wén dì zànɡ mínɡ , lǐ dì zànɡ xínɡ , huò wén dì

  鬼 神 , 聞 地 藏 名 , 禮 地 藏 形 , 或 聞 地

  zànɡ běn yuàn shì xínɡ ,zàn tàn zhān lǐ ,dé qī zhǒnɡ lì yì:

  藏 本 愿 事 行 , 贊 嘆 瞻 禮 , 得 七 種 利 益 :

  yī zhě 、 sù chāo shènɡ dì , èr zhě 、 è yè xiāo miè ,

  一 者 、 速 超 圣 地 , 二 者 、 惡 業 消 滅,

  sān zhě 、 zhū fó hù lín , sì zhě 、 pú tí bú tuì ,

  三 者 、 諸 佛 護 臨 , 四 者 、 菩 提 不 退,

  wǔ zhě 、 zēnɡ zhǎnɡ běn lì , liù zhě 、 sù mìnɡ jiē tōnɡ ,

  五 者 、 增 長 本 力 , 六 者 、 宿 命 皆 通 ,

  qī zhě 、 bì jìnɡ chénɡ fó 。

  七 者 、 畢 竟 成 佛 。

  ěr shí , shí fānɡ yī qiè zhū lái , bù kě shuō bù kě shuō

  爾 時 , 十 方 一 切 諸 來 , 不 可 說 不 可 說 

  zhū fó rú lái , jí dà pú sà tiān lónɡ bá bù , wén shì

  諸 佛 如 來 , 及 大 菩 薩 天 龍 八 部 , 聞 釋 

  jiā móu ní fó ,chēnɡ yánɡ zàn tàn dì zànɡ pú sà ,dà wēi

  迦 牟 尼 佛 , 稱 揚 贊 嘆 地 藏 菩 薩 , 大 威 

  shén lì , bù kě sī yì , tàn wèi cénɡ yǒu 。

  神 力 , 不 可 思 議 , 嘆 未 曾 有 。

  shì shí , dāo lì tiān ,yǔ wú liànɡ xiānɡ huā ,tiān yī zhū

  是 時 , 忉 利 天 , 雨 無 量 香 華 , 天 衣 珠 

  yīnɡ , ɡònɡ yǎnɡ shì jiā móu ní fó , jí dì zànɡ pú sà yǐ

  瓔 , 供 養 釋 迦 牟 尼 佛 , 及 地 藏 菩 薩 已

  , yī qiè zhònɡ huì , jù fù zhān lǐ , hé zhǎnɡ ér tuì 。

  , 一 切 眾 會 , 俱 復 瞻 禮 , 合 掌 而 退 。

  本文鏈接:http://www.zbdjgy.com/post/35.html

  轉載聲明:本站發布文章及版權歸原作者所有,轉載本站文章請注明文章來源!

  上一篇  下一篇

  相關文章

  網友評論

  飘雪影院观看免费完整版 沽源县| 鄂尔多斯市| 长治县| 邢台县| 新平| 临江市| 盐池县| 蒙自县| 上林县| 铜山县| 赫章县| 林甸县| 八宿县| 红安县| 吴忠市| 且末县| 庆元县| 崇义县| 漳浦县| 开封县| 黑龙江省| 江油市| 化州市| 柘城县| 项城市| 潞城市| 乌恰县| 文登市| 浮山县| 溧水县| 肇州县| 临猗县| 扎赉特旗| 称多县| 乐业县| 沐川县| 梅河口市| 长武县| 登封市| 湟源县| 大港区| http://444 http://444 http://444 http://444 http://444 http://444